Klimagårdens rideklub overordnede klubpolitik

 • Klimagården ejes og drives af Jane og Søren Petersen. Rideklubben lejer lokaler og heste af dem.
 • Vi lægger vægt på, at rideklubben er medlemmernes klub. Dvs. at klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vælges.
 • Klubbens bestyrelse arbejder ud fra klubbens vedtægter.
 • Alle medlemmer har et ansvar for, at Rideklubben er et godt sted at være.
 • Alle medlemmer kan bidrage med noget, så man skal ikke være bange for at komme med forslag til ændringer, men man skal være forberedt på at man selv skal yde en indsats.
 • Vi lægger vægt på, at sikkerheder er i orden ved at børn og unge får et grundigt kendskab til regler for omgang med heste og ponyer.
 • Vi lægger vægt på, at alle hjælper hinanden med at holde klubbens udstyr i god og forsvarlig stand.
 • Målet med undervisningen af børn og unge er altid tryghed og sikkerhed, samtidig med at undervisningen skal være sjov, udfordrende og lærerig.
 • Vi tilstræber at lave særlige arrangementer til glæde for børn og unge og deres forældre. Der kan f.eks. være tale om ridelejre, arbejdsdage, tema aftner, diverse stævner og arengementer.
 • Vi ønsker at forældrene følger op omkring deres børn. Det vil være i den daglige undervisning, samt til arrangementerne.
 • Der skal bæres ridehjelm ved håndtering af heste. 
 • Der skal bæres lukket fodtøj, når man omgås heste.
 • Tobaksrygning på Klimagården er ikke tilladt.

Persondatapolitik

For at kunne indgå aftale med os på Klimagården har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonummer

E-mail-adresse

Fødselsår

Når der indsamles personoplysninger, via tilmeldingsblanket, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af det udtrykkelige samtykke(underskrift), således at du er informeret præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

* Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

* At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

* Behandling efter lovkrav

* Behandling med samtykke

 

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

* Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

* Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

* Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

* Levering af varer og ydelser du har bestilt

* Administration af din relation til os

 

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

* Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

* Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

* Opfyldelse af lovkrav

* Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

* Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

* Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

* Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

* Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

* Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

* Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

* Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DRF samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

* Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

* Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

* Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

* Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevant idrætsorganisation.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

* Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

* Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til [1 år] efter dit virke er ophørt

 

Jane Petersen på Klimagården har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Klimagården er Jane Petersen

Oplysninger afgivet til Klimagården videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Kontakt

Tøv ikke, spørg endelig!

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os, enten ved at ringe eller skrive. Vi anbefaler at du ringer, da det er sådan, vi bedst muligt kan rådgive/hjælpe dig. Det er muligt at skrive til os døgnet rundt.